Kallelse till årsmöte

Tisdagen den 18 januari 2022

kl: 18.00

Högalids församlingshem, Högalids kyrkväg, Södermalm

OBS Med reservation om det kommer nya restriktioner om pandemin.

Dagordning

1.    Årsmötets öppnande

2.    Godkännande om samordning av

        tre Årsmöten gällande 2019, 2020, 2021

3.    Upprättande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordning

5.    Val av ordförande för årsmötet

6.    Val av sekreterare för årsmötet

7.    Val av justeringsmän tillika rösträknare att        

       med mötesordförande justera dagens protokoll

8.    Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

9.    Styrelsens verksamhetsberättelse

10.  Skattmästarens rapport

11.  Revisorernas berättelse

12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13.  Beslut om årsavgiftens storlek

14.  Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och                        suppleanter

15.  Val av ordförande

16.  Val av styrelseledamöter

17.  Val av suppleanter

18.  Val av revisorer, rev.suppleanter och valberedning

19.  Inkomna motioner

20.  Övriga frågor

21.  Mötets avslutande