Kallelse till årsmöte 2018

Nu är det dags för årsmöte för Härjedalsföreningen i Stockholm.

Tid: Onsdagen den 27 mars 18.30
Plats: Högalids församlingshem på Södermalm

Efter årsmötesförhandlingarna koras Årets Härjedaling 2018. Föreningen bjuder därefter på fika.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Skattmästarens rapport
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut som årsavgiftens storlek
 13. Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och suppleanter
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av suppleanter
 17. Val av revisorer, revisorssuppleanter och valberedning
 18. Inkomna motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Välkommen!