Kallelse till årsmöte 2015

Nu är det dags för årsmöte för Härjedalsföreningen i Stockholm.

Tid: Måndagen den 16 mars 18.00
Plats: Högalids församlingshem på Södermalm

Efter mötet gästar Beatrice Ask oss och svarar på frågor om hennes arbete i regeringen. Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Skattmästarens rapport
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut som årsavgiftens storlek
 13. Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och suppleanter
 14. Ac styrelsen behandlade ärenden
 15. Val av ordförande
 16. Val av styrelseledamöter
 17. Val av två suppleanter
 18. Val av revisorer, revisorssuppleanter och valberedning
 19. Årets Härjedaling
 20. Jubileum Föreningen 70 år 2015
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande

Välkommen!