Kallelse: Årsmöte Härjedalsföreningen i Stockholm

Måndagen den 7 mars 2016 klockan 18.00
Högalids församlingshem

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Skattmästarens rapport
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om årsavgiftens storlek
 13. Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och suppleanter
 14. Av styrelsen behandlade ärenden
 15. Val av ordförande
 16. Val av styrelseledamöter
 17. Val av två suppleanter
 18. Val av revisorer, revisorsuppleanter och valberedning
 19. Inkommna motioner
 20. Årets Härjedaling
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande

Föreningens nya hemsida presenteras av​ Josefine Granding Larsson.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Välkommen!