Stadgar

Stadgar för Härjedalsföreningen i Stockholm

 1. Härjedalsföreningen i Stockholm är en sammanslutning av personer som av födsel, genom giftermål eller av andra skäl har anknytning till Härjedalen. Öppen för alla, oavsett bostadsort.
 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma kulturella intressen för sitt landskap, samt att verka för att medlemmarna känner samhörighet. Föreningen skall dessutom främja god sammanhållning genom att anordna sammankomster, föredrag och dylikt.
 1. Föreningen bör även i mån av förmåga bistå kulturella föreningar och institutioner vilka har samhörighet med Härjedalen, även bistå enskilda personer, vilka kan anses vara i behov därav.
 1. Ansökan om inträde i föreningen kan ställas till någon av styrelseledamöterna. I ansökan anges fullständigt namn, postadress, telefonnummer, födelseort och anknytningsort. För gift eller sammanboende lämnas motsvarande uppgifter. Det kan således finnas flera medlemmar på samma medlemskort under förutsättning att dessa har samma adress.
 1. Personer som visat särskilt intresse för Härjedalen eller där gjort betydande insatser på något kulturellt eller ekonomiskt område eller på annat sätt förtjänstfullt verkat för landskapet, kan av styrelsen väljas till hedersmedlemmar. Hedersmedlemmen skall också vara en god representant för Härjedalen.
 1. För täckande av föreningens utgifter erlägger varje medlem en årsavgift vars storlek bestäms vid årsmötet. Medlem som ej erlagt årets avgift är ej röstberättigad vid årsmötet och ej längre tillhöra föreningen. Medlemsavgiften skall varje år vara betald före årsmötet.
 1. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av) fem alltså fem ledamöter istället för det gamla sju. Årsmötet väljer ordförande. Övriga fyra ledamöter konstituerar sig genom att utse vice ordförande, sekreterare, skattmästare. Ordförande, sekreterare samt skattmästare skall utgöra verkställande utskott (VU). Valbar till styrelsen är medlem som erlagt årsavgift. Årsmötet väljer två suppleanter, två revisorer, en revisorssuppleant, två personer till valberedningen varav en sammankallande för en tid av ett år. Styrelseledamot inträder i styrelsen omedelbart efter årsmötet. Styrelsen är beslutmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Vid ledamots frånvaro ersätts denna med suppleant i den ordning suppleanterna valts. Alla frågor avgörs genom öppen omröstning. Vid årsmöte skall protokoll föras. Styrelsen ansvarar för: att tillse att föreningens medlemsmatrikel, diarium, räkenskaper och övriga handlingar ordentligt förs samt dess tillhörigheter väl vårdas; att behandla och fatta beslut i frågor som ej kräver årsmötesbeslut. Att verkställa de beslut som årsmötet överlämnat till styrelsen att genomföra. Att när verksamheten så kräver, hålla sammanträde; att till alla föreningens sammanträden utfärda kallelse minst 14 dagar före sammanträdesdagen; att noggrant protokollföra alla handlingar och fattade beslut vid styrelsen och föreningens sammanträden; att till årsmötet avge fullständig berättelse över föreningens verksamhet under närmast föregående år; att i god tid före årsmötet till revisorerna överlämna föreningens räkenskaper, som skall omfatta kalenderår, fullständigt avslutade, verifikationer och värdehandlingar samt protokoll och matrikel. Att vid alla tillfällen noga tillvarata och bevaka föreningens intressen och föra dess talan.
 1. Ordföranden sammankallar styrelsen, tillser att kallelser utfärdas till föreningens sammanträden eller samkväm, leder förhandlingarna vid föreningens och styrelsens sammanträden samt övervakar att föreningens och styrelsens beslut verkställs.
 1. Det åligger Skattmästaren att förvalta och redovisa föreningens medel.
 1. Föreningens årsmöte skall hållas någon av de tre första månaderna på året. Extra sammanträde kan utlysas då styrelsen så beslutar eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar härom framställer skriftligt, motiverad begäran. Årsmötet skall avgöra följande ärenden. 1: Val av ordförande för årsmötet 2: Val av sekreterare. Val av justerare. Val av rösträknare att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll. Upprättande av röstlängd. 3: Fråga om kallelse till sammanträde behörigen skett. 4: Styrelsens berättelse. 5: Skattmästarens rapport. 6: Revisorernas berättelse. 7: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 8: Bestämmande av årsavgifternas storlek. 9: Bestämma om arvode för styrelsen, revisorer och suppleanter. 10: Av styrelsen behandlade ärenden. 11: Val av ordförande. 12.: Val av övrig styrelse, revisorer, suppleanter och valberedning med en sammankallande.
 1. Tillträde till föreningens samkväm äger förutom medlemmar med släkt och vänner även Härjedalingar som tillfälligtvis uppehåller sig i Stockholm, och personer med intresse för landskapet. Företrädesrätt har betalande medlemmar.
 1. Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning kan komma till stånd endast på föreningens årsmöte och endast under förutsättning att beslutet fattats av minst 4/5 av de röstberättigade. Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar disponeras för kulturellt ändamål, avseende Härjedalen eller dess inbyggare, varom styrelsen samtidigt har att besluta.

Stadgar för Härjedalsföreningen i Stockholm upprättade vid föreningens bildande år 1945.

Stadgeändring nr 1 (namnbyte på föreningen) företogs vid årsmötet 1976 och stadfästes vid årsmötet 1977. Ändring nr 1 upprättad 1977 av G. Kilsved. Stadgeändring nr 2 (annonsering i tidningen Härjedalen i samband med föreningens sammankomster behöver ej vara obligatorisk fr.o.m. 1982) företogs vid årsmötet 1981 och stadfästes vid årsmötet 1982. Ändring nr 2 upprättad 1982 av G. Kilsved. Ändring nr 3 Uppdatering av stadgan. Ändring nr 3 upprättad 2008 av årsmötet. Ändring nr 4 upprättad 2013 av årsmötet.